1. Algemene Leveringsvoorwaarden van Shape Computers, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda, onder nummer  20055437.
 2. Algemeen/definities/geldigheid.

1.1    Op alle met Shape Computers v.o.f., hierna te noemen Shape, te sluiten overeenkomsten van verkoop dan wel service of aanneming van werk met ieder natuurlijke- of rechtspersoon, dan wel zijn vertegenwoordigers, hierna te noemen Opdrachtgever, zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.

1.2    Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen alleen schriftelijk gemaakt worden en dienen voor Shape door een procuratiehouder te worden ondertekend.

 1. Overeenkomst.

2.1    Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2.2    Een bindende overeenkomst komt eerst tot stand nadat partijen deze hebben ondertekend, dan wel nadat Shape deze schriftelijk heeft bevestigd. De overeenkomst treedt in de plaats van eerder gedane mededelingen, voorstellen, aanbiedingen, adviezen en gemaakte afspraken.

2.3    Shape staat er niet voor in, dat de goederen geschikt zijn voor het doel, waarvoor de Opdrachtgever deze wil bestemmen, zelfs niet, indien dit doel aan Shape kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.

2.4    Alle bij Shape ter service aangeboden apparatuur wordt geacht eigendom te zijn van de Opdrachtgever.

 1. Prijzen /Tarieven.

3.1    Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de opgegeven prijzen exclusief omzetbelasting en gelden deze voor levering af magazijn.

 1. Eigendomsovergang.

4.1    Shape behoudt zich het eigendom voor van alle door Shape aan Opdrachtgever geleverde zaken, zolang Opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen jegens Shape uit hoofde van enige overeenkomst, levering of service verlening. Vorderingen terzake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.

4.2    Zolang Opdrachtgever nog geen eigenaar is van de geleverde zaken, is Opdrachtgever slechts gerechtigd de zaken in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf te vervreemden, dit tegen onmiddellijke en onvoorwaardelijke cessie van de hierdoor ontstane vordering.

 1. Betaling.

5.1    Facturering en betaling geschiedt in Euro’s tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

5.2    Alle facturen dienen binnen 28 (acht en twintig) dagen na factuurdatum door Opdrachtgever te worden betaald zonder enige korting of compensatie uit welken hoofde dan ook.

5.3    Shape houdt zich het recht voor contant dan wel onder rembours te leveren.

5.4    Indien betaling binnen de gestelde termijn achterwege blijft, is Opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, over het achterstallige bedrag een rente van tenminste 1% (een procent) per maand verschuldigd gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van algehele betaling, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand zal gelden.

5.5    Shape heeft het recht werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever aan al haar betalingsverplichtingen jegens Shape heeft voldaan.

5.6    Shape kan het recht van retentie uitoefenen op de onder haar beheer verkerende apparatuur ter meerdere zekerheid van het innen van nog openstaande posten.

5.7    Alle eventueel door Shape te maken kosten in verband met incasso in of buiten rechte, van bedragen, die dan wel onder de algemene Voorwaarden, dan wel uit overeenkomst verschuldigd zijn en niet binnen de overeengekomen termijn zijn betaald, komen voor rekening van Opdrachtgever evenals de daarover verschuldigde BTW en rente. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens het incassotarief, geadviseerd door de Nederlandse orde van advocaten met een minimum van € 200,–, onverminderd ons recht om de werkelijk gemaakte kosten te vorderen.

5.8    Klachten naar aanleiding van de facturering dienen schriftelijk onder duidelijke omschrijving van de klacht, binnen 15 kalenderdagen na factuurdatum aan Shape te worden medegedeeld op straffe van verval van recht van reclame.

5.9    Shape kan, indien zij daartoe aanleiding ziet, nadere zekerheid verlangen van Opdrachtgever, in welk geval de uitvoering van een overeenkomst met Opdrachtgever wordt opgeschort totdat de verlangde zekerheid is verstrekt.

5 .10  Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alIe verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen welke het langst openstaan, zelfs al vermeld de Opdrachtgever dat die voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 1. Wederzijdse rechten en verplichtingen.

6.1    Shape is gehouden de overeengekomen werkzaamheden naar beste kunnen uit te voeren en gaat uit van een inspanningsverplichting, nooit een resultaat verplichting!

6.2    Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat een back-up bestaat van door hem aangemaakte bestanden. Shape aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gegevens, verminking c.q. gegevensverlies. Shape gaat er van uit dat aan hem toevertrouwde datadragers defect dan wel leeg zijn.

6.3    Alle door Shape genoemde leveringstermijnen c.q. reparatietermijnen zijn indicatief en naar beste weten vastgesteld. Overschrijding van deze termijnen geeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, noch het recht tot niet nakoming van een zijner verplichtingen uit overeenkomst dan wel ontbinding van de overeenkomst.

6.4    Het is Opdrachtgever bekend dat personeelsleden van Shape slechts bevoegd zijn, overeengekomen werkzaamheden in opdracht van Shape uit te voeren en zonder uitdrukkelijke schriftelijke machtiging van de directie van Shape, niet bevoegd zijn Shape te binden of kwijting te verlenen.

6.5    Shape houdt zich het recht voor, in het kader van een overeenkomst, derden in te schakelen.

6.6    De door Shape vervangen onderdelen worden na uitvoering van de opdracht aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld, indien deze daarom bij het verstrekken van de opdracht heeft verzocht. In alle andere gevallen worden vervangen onderdelen het eigendom van Shape, zonder dat Opdrachtgever op enigerlei vergoeding aanspraak kan maken.

 1. Garantie en reclame.

7.1    Op niet door Shape geproduceerde goederen gelden slechts de voorwaarden en garantie bepalingen van de desbetreffende fabrikanten en/of leveranciers.

7.2    Op halfgeleiders en andere goederen, welke door o.a. statische invloeden onzichtbaar kunnen beschadigen wordt absoluut geen garantie verleend. Noch door de producent, noch door Shape.

7.3    Op uitgevoerde werkzaamheden en door Shape vervangen componenten verleent Shape 45 dagen garantie. Als binnen 45 dagen na gereed melding blijkt dat de werkzaamheden van Shape niet naar behoren waren uitgevoerd, zal Shape kosteloos de werkzaamheden nogmaals uitvoeren en eventueel dezelfde componenten kosteloos vervangen.

7.4    Mocht blijken dat het geconstateerde defect een gevolg is van:

a: Gebruik niet volgens de gebruiks- en bedienings voorschriften.
b: Een door Opdrachtgever zelf uitgevoerde verandering aan het apparaat.
c: Een nieuw opgetreden defect geen verband houdende met de vorige opdracht.
d: Het gevolg is van defecte randapparatuur.

Zal Shape prijsopgave doen voor het wederom in orde brengen van de apparatuur, zulks tegen de normale kosten.

 1. Retourneren van leveringen.

8.1    Bij retourneren zijn de portokosten voor rekening van Opdrachtgever. Hij dient de goederen deugdelijk verpakt en voorzien van kopie factuur en duidelijke klachtomschrijving te versturen.

8.2    Voor goederen die na controle door Shape niet defect blijken te zijn, wordt € 30,- onderzoekskosten in rekening gebracht.

 1. Overmacht.

9.1    In geval van overmacht is Shape niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van hetgeen waartoe zij op grond van deze Voorwaarden of uit overeenkomst verplicht is.

9.2    Onder overmacht wordt onder meer verstaan: arbeidsconflicten, natuurrampen, epidemieën, oorlog, transportproblemen, branden, inbraak alsmede maatregelen genomen door enige overheid.

 1. Transportschade en vermissing.

10.1    Indien op initiatief van Shape voor transport van de apparatuur wordt gezorgd, reist de apparatuur voor risico van Shape tot het tijdstip dat de apparatuur in feitelijke macht van Opdrachtgever is overgegaan, met inachtneming van het overigens in dit artikel bepaalde.

10.2    ledere vorm van aansprakelijkheid in verband met transporten is alleen geldig binnen Nederland. Mochten transporten tot buiten de Nederlandse grenzen voeren, zal Opdrachtgever Shape volledig vrijwaren van aansprakelijkheid.

10.3    Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Shape niet aansprakelijk voor schade aan het transport ten gevolge van molest-, stakings- of oorlogshandelingen.

10.4    In geval van transportschade dient Opdrachtgever of zijn vertegenwoordigers dan wel zijn werknemers, daarvan onverwijld melding te maken aan Shape en dit te vermelden op de te tekenen ontvangstbon van de vervoerder. Reclamaties later dan 5 werkdagen schriftelijk gemeld, worden geacht niet te zijn ontstaan door het transport.

10.5    Indien Opdrachtgever of zijn vertegenwoordigers dan wel zijn werknemers, zich niet houdt aan de voorschriften uit dit artikel, komt het risico van transportschade en/of vermissing van apparatuur volledig voor rekening van Opdrachtgever.

 1. Aansprakelijkheid.

11.1    Aansprakelijkheid van Shape is uitdrukkelijk beperkt tot de nakoming van de in artikel 7 genoemde garantie bepalingen en de netto factuurwaarde van de geleverde goederen.

11.2    Iedere vordering terzake van bedrijfsschade of andere indirecte schade is nadrukkelijk uitgesloten.

11.3    Opdrachtgever vrijwaart Shape tegen aanspraken van derden wegens schade, verlies of letsel van welke aard dan ook, voortvloeiende uit werkzaamheden die uit hoofde van overeenkomst zijn verricht of daarmee verband houdende, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Shape.

 1. Ontbinding.

12.1    Met inachtneming van het overigens in deze Algemene Voorwaarden en in eventueel Aanvullende Voorwaarden bepaalde, heeft ieder der partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien

a. de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voortvloeit uit de betreffende overeenkomst en ook na schriftelijke ingebrekestelling nalatig blijft aan deze verplichting te voldoen;
b. de wederpartij voorlopige of definitieve surséance van betaling heeft verkregen dan wel in staat van faillissement verkeert;
c. het bedrijf van de wederpartij stilgelegd, geliquideerd dan wel overgenomen wordt.

12.2    In geval van ontbinding van de overeenkomst krachtens artikel 12.1 blijft het recht van partijen op volledige schadeloosstelling onverminderd van kracht.

12.3    Ontbinding van de overeenkomst geschiedt bij aangetekend schrijven aan de wederpartij.

12.4    Betalingsverplichtingen welke vallen voor het tijdstip van ontbinding blijven in stand.

 1. Persoons registratie.

13.1    De persoonsgegevens die worden vermeld op facturen en opdrachten worden opgenomen in een persoons registratie die Shape van haar klanten bijhoudt.

13.2    Klanten hebben ten alle tijden het recht om de over haar bijgehouden registratie op juistheid te controleren en waar nodig te laten verbeteren.

 1. Toepasselijk recht en geschillen.

14.1    Alle overeenkomsten met Shape worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

14.2    Eventuele geschillen zullen slechts kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda.

 1. Slotbepaling.

15.1    Deze algemene voorwaarden beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Shape.

15.2    Voor zover zich omstandigheden mochten voordoen waarin deze voorwaarden, of enige bepaling daarvan, tot onredelijke uitkomsten mochten leiden, zullen deze voorwaarden in zoverre toepassing missen.